Algemene voorwaarden van InterDraft

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERDRAFT

Informatie over INTERDRAFT

INTERDRAFT (eenmanszaak)
Collegelaan 77/3
2140 Antwerpen
Ondernemingsnummer: 0665.637.853.
Telefoon: +32472130174
Email: info@interdraft.be

De website https://interdraft.be, https://interdraft.nl, https://interdraft.eu is een initiatief van INTERDRAFT [eenmanszaak].
Algemeen
De begrippen in deze Algemene Voorwaarden dienen als volgt te worden begrepen:
“INTERDRAFT”, “wij”, “ons”: INTERDRAFT [eenmanszaak], gevestigd te Collegelaan 77/3, 2140 Antwerpen en geregistreerd met ondernemingsnummer 0665.637.853.
“Opdrachtgever”, “jij”, “je”: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die van onze “Dienst” gebruik maakt in het kader van zijn beroepsdoeleinden.
“Dienst”: de door INTERDRAFT geleverde diensten.
Wat doet INTERDRAFT?
INTERDRAFT is specialist in het maken en onderhouden van websites, webshops, logo’s, hosting en domeinnamen. Wij bieden ook ondersteuning of advies voor uw grafisch ontwerp, social media, nieuwsbrieven en zoveel meer.

INTERDRAFT regelt eveneens de registratie van bedrijfsnamen en logo’s. INTERDRAFT houdt zich daarnaast bezig met de juridische aspecten van uw webshop, zoals het schrijven van algemene voorwaarden, privacybeleid en disclaimers.

Op deze manier biedt INTERDRAFT een totaalpakket aan, waardoor elke klant op het einde van de rit een moderne, actuele website of webshop heeft.

Waarom samenwerken met INTERDRAFT?
1. INTERDRAFT [eenmanszaak], handelend onder de benaming ‘INTERDRAFT’, is een rechtspersoon naar Belgisch recht gevestigd in de Collegelaan 77/3, 2150 Antwerpen en geregistreerd met ondernemingsnummer 0665.637.853.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, van welke aard dan ook, die ontstaat tussen INTERDRAFT en de Opdrachtgever. Alle documenten die de opdracht op gedetailleerde wijze verder uitwerken, maken integraal deel uit van de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn reeds van toepassing vanaf het eerste contact en op de offerte die hieruit volgt.
3. INTERDRAFT behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige opdrachten. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende opdrachten.
Tussen offerte en opdracht
1. Op vraag van de toekomstige Opdrachtgever stellen wij een individuele offerte op met een uiteenzetting van de gevraagde opdrachten en de gehanteerde tarieven en prijzen. Onze offertes voor het uitvoeren van de gevraagde opdrachten zijn steeds opgesteld in regie, tenzij uitdrukkelijk een vaste prijs wordt aangegeven. Onze prijsberekeningen en offertes hebben slechts een indicatief karakter.
2. Onze offertes zijn uitsluitend geldig ten aanzien van de perso(o)n(en) tot wie ze gericht zijn. De geldigheidsduur van de offerte staat vermeld op de offerte zelf. Bij gebrek hieraan geldt een geldigheidsduur van dertig (30) kalenderdagen na datum van verzending.
3. De opdrachtbevestiging betekent de aanvaarding van de offerte. Wij gaan vervolgens aan de slag. De opdrachtbevestiging kan zowel expliciet als impliciet worden afgeleid uit de onderlinge communicaties met de opdrachtgever. Een aanvaarding door middel van elektronische communicatiemiddelen of op mondelinge wijze is evenzeer geldig. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is INTERDRAFT daaraan niet gebonden, tenzij mits uitdrukkelijk akkoord van INTERDRAFT.
4. Wijzigingen aan de oorspronkelijke opdracht, zoals meerwerk, zijn enkel geldig indien de Opdrachtgever en INTERDRAFT hier gezamenlijk toe beslissen. De Opdrachtgever begrijpt en aanvaardt dat deze wijzigingen een mogelijke invloed kunnen hebben op het prijs- en tijdsbestek. De gevolgen van deze wijzigingen zijn volledig voor rekening van de Opdrachtgever. Meerwerk zal in regie uitgevoerd worden aan het op dat ogenblik geldende uurtarief, tenzij anders overeengekomen tussen partijen. Meerwerk omvat o.a. alle eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van de opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk, aan INTERDRAFT kenbaar werden gemaakt.
5. De Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om zijn opdrachtaanvaarding te allen tijde te herroepen, maar dit zal geen afbreuk doen aan zijn betalingsverplichtingen voor de reeds geleverde diensten en de betalingsverplichting voor reeds uitgevoerde bijkomende werken.
6. Annulatie van een bestelling door de opdrachtgever is mogelijk, indien INTERDRAFT haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat. Bij annulatie heeft INTERDRAFT recht op een schadevergoeding van dertig (30%) procent van de overeengekomen prijs, met een absoluut minimum van €100.
7. De termijnen voor oplevering die meegedeeld worden, kennen een louter indicatieve werking en gelden steeds als streefdata, tenzij er uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat de meegedeelde of afgesproken data een bindend karakter hebben. Wij houden de kwaliteit van ons werk graag hoog. Bijgevolg hebben wij het recht om de oplevering uit te stellen, zonder dat dit onze aansprakelijkheid op enige wijze in het gedrang brengt, indien wij ervan overtuigd zijn dat dit de kwaliteit van onze diensten ten goede komt. Indien wij van dit recht gebruik maken, beschouwen wij het als een best practice om de Opdrachtgever voorafgaand op de hoogte te brengen.

Over de uitvoering van een opdracht
1. Met INTERDRAFT samenwerken, betekent vertrouwen op een vaste waarde met een stevige reputatie. Door onze jarenlange professionele ervaring en uitgebreide kennis kunnen we garanderen dat iedere opdracht aan een hoge kwaliteit wordt afgewerkt. De uitvoering gebeurt steeds in overeenstemming met de in de sector algemeen aanvaarde normen en gebruiken, aan de hand van recente inzichten en technologieën. Iedere opdracht betreft steeds een inspanningsverbintenis.
2. INTERDRAFT beschikt over de creatieve en technische vrijheid om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht uit te voeren, conform de oorspronkelijke opdracht of offerte. INTERDRAFT kan hierbij beroep doen op diensten van gespecialiseerde derden, indien nodig voor de goede uitvoering van de opdracht. INTERDRAFT kan deze derden naar eigen inzicht aanstellen.
3. Een vlotte medewerking van de Opdrachtgever is noodzakelijk om de opdracht tot een goed einde te brengen. Dit betekent dat de Opdrachtgever alle redelijkerwijs noodzakelijke handelingen dient te stellen die vereist zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst. De Opdrachtgever begrijpt en aanvaardt dat een gebrek aan medewerking gevolgen kan hebben voor de vooropgestelde timing en kosten. Eventuele gevolgen hiervan zijn volledig voor rekening van de Opdrachtgever.
4. De uitwerking van een opdracht kan desgevallend worden onderverdeeld in verschillende deelopdrachten, die elk uitgevoerd worden binnen het overeengekomen tijdskader. De uitvoering van een volgende deelopdracht kan afhankelijk gemaakt worden van een uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van de Opdrachtgever omtrent de vorige opgeleverde deelopdracht. Wij zullen steeds de termijn voor dergelijke goedkeuring aanduiden bij de oplevering. De goedkeuring van de deelopdracht wordt vermoed indien de Opdrachtgever niet tijdig reageert. De uitvoering van laattijdige opmerkingen wordt steeds beschouwd als meerwerk.
5. Zodra de opdracht is afgewerkt, gaan wij over tot een definitieve oplevering door middel van een duidelijke communicatie en (symbolische) overdracht van de ontwikkelde producten. Indien de ontwikkelde producten te kwalificeren zijn als “computerprogrammatuur”, betekent de definitieve oplevering de aanvang van een garantieperiode van één (1) maand waarbinnen de Opdrachtgever gebreken kan melden. Gebreken in de functionaliteit moeten steeds vast te stellen of reproduceerbaar zijn en op de meest gedetailleerde wijze beschreven worden. De feedback moet steeds schriftelijk en bij voorkeur in gebundeld formaat worden meegedeeld.
6. Indien de opdracht tevens bestaat uit een dienstverlening op lange termijn (bijvoorbeeld support- of hostingdiensten), moet de Opdrachtgever zich onthouden van elk gebruik dat op significante wijze hoger ligt dan het gebruik van een gemiddelde afnemer van deze dienstverlening, zogenaamd excessief gebruik. Wij zullen de Opdrachtgever informeren omtrent het overmatig gebruik en maatregelen bespreken die dit gebruik kunnen beperken. Supportdiensten worden tevens beperkt tot de duur van één (1) maand. Na deze termijn zal een nieuwe offerte worden opgemaakt voor bijkomstige dienstverlening.
7. De Opdrachtgever die een domeinnaam bestelt via INTERDRAFT, beschikt over de exclusieve rechten verbonden aan deze domeinnaam. INTERDRAFT staat in voor het beheer van de domeinnaam voor zover de Opdrachtgever hiertoe de verschuldigde jaarlijkse vergoeding betaalt aan INTERDRAFT. Het betreft een beheersovereenkomst van onbepaalde duur en kan per aangetekende brief worden opgezegd uiterlijk één maand voor de vervaldatum.
8. Indien de Opdrachtgever weigert de verschuldigde domeinvergoedingen te betalen binnen de voorziene termijn wordt de domeinnaam doorgehaald. De vergoedingen blijven niettemin verschuldigd aan INTERDRAFT. Het opnieuw activeren van de domeinnaam gebeurt pas, indien mogelijk, na betaling van de openstaande facturen. Een bijkomende administratieve kost zal in rekening worden gebracht voor het opnieuw activeren van de domeinnaam.

Onze tarieven en betalingsmodaliteiten
1. Onze gehanteerde tarieven en prijzen zijn steeds exclusief BTW en andere bijkomende lasten, tenzij anders wordt aangegeven. Onze tarieven en prijzen omvatten alle kosten die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
2. INTERDRAFT kan de tarieven en prijzen te allen tijde wijzigen in geval van een overeenkomst tot dienstverlening waarbij een termijn van minstens zes (6) maanden is verstreken sinds de aanvang of de meest recente herziening. De Opdrachtgever wordt geacht akkoord te gaan met deze prijsherziening, tenzij deze de overeenkomst beëindigt door middel van een aangetekend schrijven ten laatste dertig (30) dagen na inwerkingtreding van de nieuwe tarieven. Een herziening van de basisprijs volgens het indexcijfer zoals hieronder vermeld, wordt niet gezien als een prijsaanpassing en wordt bijgevolg niet aan de Opdrachtgever gemeld.
3. Bij overeenkomsten die langer dan één (1) jaar duren, worden onze gehanteerde uur- of dagtarieven bij het verstrijken van iedere jaarlijkse periode automatisch geïndexeerd aan de hand van het indexcijfer van de consumptieprijzen. De berekening gebeurt volgens de formule (basisprijs x nieuw indexcijfer)/aanvangsindexcijfer. Het nieuw indexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand augustus van het jaar waarin de prijs wordt herzien. Het aanvangsindexcijfer is het indexcijfer van de maand augustus van het jaar voorafgaand aan het jaar van het nieuw indexcijfer.
4. Bij gebrek aan uitdrukkelijk bepaalde tijdstippen zal INTERDRAFT op maandelijkse basis factureren. Als de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de ontvangen factuur wordt hij geacht deze spoedig en gemotiveerd te protesteren, ten laatste tot vijftien (15) kalenderdagen na factuurdatum. Dit heeft geen invloed op enige (tussentijdse) betalingsverplichtingen. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden. Bij gebrek aan tijdig protest, zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.
5. Naargelang de voorkeur van de Opdrachtgever wordt de vergoeding voor de Dienst per kwartaal of per jaar uitbetaald aan INTERDRAFT. Onze facturen zijn te betalen binnen vijftien (15) kalenderdagen vanaf facturatiedatum. Bij gebrek aan betaling op de vervaldatum zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest ten belope van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties worden aangerekend. Zodra wij de eerste ingebrekestelling hebben verstuurd zal eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een absoluut minimum van €125. Dit doet geen afbreuk aan het recht om vergoeding te vragen voor de verdere kosten verbonden aan de niet-betaling. INTERDRAFT behoudt zich tevens het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten tot op het moment van betaling van de facturen. Elke vertraging in de betaling door de Opdrachtgever maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. De Opdrachtgever mag in dat geval de door INTERDRAFT gemaakte creaties niet behouden. Toegekende kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.

6. Alle geleverde producten blijven exclusieve eigendom van INTERDRAFT tot op het moment van de gehele betaling door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever verbindt er zich toe derden op dit eigendomsvoorbehoud te wijzen indien dit nodig blijkt.

7. INTERDRAFT is tevens gerechtigd de toegang tot de geleverde producten en/of diensten geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren indien de Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen voortspruitende uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt (zoals een niet-betaling of protest van de factuur) zonder dat de Opdrachtgever aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enerlei schadevergoeding. INTERDRAFT behoudt zich eveneens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Opdrachtgever zich in een van onderstaande situaties bevindt:
– De Opdrachtgever is in staat van faillissement verklaard
– De Opdrachtgever heeft een gerechtelijk akkoord gevraagd of aanvaard
8. Bij de opdrachtaanvaarding kan een voorschotfactuur ten belope van twintig (50%) procent op de totale waarde van de opdracht worden aangerekend, tenzij partijen anders overeenkomen. INTERDRAFT kan de aanvang van de opdracht laten afhangen van de ontvangst van betaling van de voorschotfactuur.

Wat met de intellectuele eigendomsrechten?
1. Ook een creatieve inspanning verdient respect. Alle materialen die wij ontwikkelen en/of ter beschikking stellen bij de uitvoering van een opdracht worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan INTERDRAFT, onze medewerkers en licentiegevers. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de hierboven besproken intellectuele eigendom van INTERDRAFT te dupliceren, te commercialiseren of te laten commercialiseren.
2. De Opdrachtgever verkrijgt naar aanleiding van deze overeenkomst de intellectuele eigendomsrechten in exclusieve gebruikslicentie met betrekking tot de desbetreffende materialen waarvan de rechten aan INTERDRAFT toebehoren. De toegekende licentie is van onbepaalde duur. De licentie zal verkregen worden zodra alle betalingsverplichtingen ten aanzien van INTERDRAFT zijn voldaan. In elk geval blijven de intellectuele eigendomsrechten bij INTERDRAFT.
3. Alle door INTERDRAFT gecreëerde en/of terbeschikkinggestelde materialen kunnen enkel gebruikt worden voor de vooraf gecommuniceerde doeleinden en/of bestemmingen. Het ongeautoriseerde gebruik zal bijgevolg aanleiding geven tot een nieuwe facturatie ten belope van het gehanteerde standaardtarief, vermeerderd met een toeslag van vijftig (50%) procent, voor iedere vastgestelde schending afzonderlijk. De Opdrachtgever is eveneens verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden. Indien er nog verdere vragen zijn omtrent wat geautoriseerd gebruik uitmaakt, aarzel absoluut niet om ons te contacteren.
4. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, softwarerechten, databankrechten, merken, handelsnamen of enig ander intellectueel eigendomsrecht uit de goederen te verwijderen of te wijzigen.
5. Het is INTERDRAFT toegestaan om technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de producten, teneinde zijn rechten of een overeengekomen gebruiksbeperking te kunnen vrijwaren. Het is de Opdrachtgever nooit toegestaan om dergelijke technische voorzieningen te verwijderen of te omzeilen.
6. Wij zijn fier op onze Opdrachtgever en onze voltooide projecten. De Opdrachtgever begrijpt en aanvaardt dat we te allen tijde een verwijzing kunnen maken naar uw handelsnaam en/of handelstekens als één van onze referenties. Laat het ons uitdrukkelijk weten indien dit ongewenst gebeurt.

Duur en beëindiging
1. De duur van een overeenkomst is de duur die nodig is voor de uitvoering van de besproken diensten. Het kan gaan om overeenkomsten van bepaalde of onbepaalde duur.
In geval van een overeenkomst van bepaalde duur zal deze telkens stilzwijgend verlengd worden voor een nieuwe duur die gelijk is aan de oorspronkelijk duur, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Iedere partij kan deze automatische verlenging verhinderen door middel van een opzegging bij het verstrijken van de overeengekomen duur. De opzegging gebeurt verplicht door middel van een aangetekend schrijven ten laatste drie (3) maanden voor het verstrijken van de duur van de overeenkomst.
2. In geval van een overeenkomst van onbepaalde duur hebben zowel INTERDRAFT als de Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te allen tijde eenzijdig, per aangetekend schrijven te beëindigen, mits inachtneming van een opzeggingsperiode van drie (3) maanden, die begint de dag volgend op de dagtekening van het aangetekend schrijven.
3. Elke partij kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien de andere partij op toerekenbare en zwaarwichtige of herhaaldelijke wijze inbreuk maakt op de verplichtingen eigen aan de overeenkomst. Tekortkomingen aan de betalingsverplichting en de medewerkingsverplichting door de Opdrachtgever worden als zwaarwichtige tekortkomingen beschouwd. Een onmiddellijke beëindiging is slechts mogelijk nadat aan de in gebreke blijvende partij een redelijke mogelijkheid is gegeven om toch aan zijn verplichtingen te voldoen, na aangetekende ingebrekestelling. De beëindiging laat de mogelijkheid onverlet om rechten uit te oefenen voor schade geleden ten gevolge van een inbreuk.
4. Indien één van de partijen niet meer aan de verplichtingen van de overeenkomst kan voldoen ten gevolge van een staat van faillissement of gerechtelijke reorganisatie of enige andere aantasting van de kredietwaardigheid, heeft elke partij het recht om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder meer te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven.
5. INTERDRAFT behoudt zich het recht voor de samenwerking met de Opdrachtgever te allen tijde te beëindigen, mits uitdrukkelijke motivering van deze beëindiging. Het uitoefenen van dit recht geeft geen aanleiding tot een recht op schadevergoeding.

Aansprakelijkheid
1. INTERDRAFT is uitsluitend aansprakelijk voor iedere toerekenbare zware of veel voorkomende lichte, contractuele en/of buitencontractuele tekortkoming die veroorzaakt wordt in de uitvoering van verbintenissen uit een overeenkomst. Onze aansprakelijkheid blijft beperkt tot deze gevallen. In geval van een toerekenbare tekortkoming moet de Opdrachtgever bij vaststelling onmiddellijk een aangetekende, gemotiveerde ingebrekestelling versturen, waarbij INTERDRAFT de gelegenheid wordt gegeven om de tekortkoming te herstellen. Het totaal van onze aansprakelijkheid kan echter nooit hoger zijn dan het bedrag van de ons toekomende vergoeding.
2. Wij zijn enkel aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit onze tekortkomingen. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten en dergelijke. INTERDRAFT is evenmin aansprakelijk voor enige vorm van beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
3. Indien de Opdrachtgever door een contractuele of buitencontractuele tekortkoming de aansprakelijkheid van INTERDRAFT in het gedrang brengt, dient deze alle nodige maatregelen te nemen om INTERDRAFT te vrijwaren van elke schade die zij hierdoor kan oplopen. INTERDRAFT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van foto’s, lettertypes, et cetera, geleverd en/of goedgekeurd door de Opdrachtgever.
4. Onvoorzienbare en onoverkomelijke situaties (overmacht), zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover INTERDRAFT geen controle heeft, bevrijden INTERDRAFT voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoedingen voor de Opdrachtgever.
5. INTERDRAFT kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door aangestelde derden, wanneer de fout gekwalificeerd wordt als bedrog, een zware fout of een veel voorkomende lichte fout en indien het schadeverwekkend feit zich heeft voorgedaan tijdens de uitvoering van hun opdracht.
6. INTERDRAFT is in geen geval aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige weergave van enige website of webshop die via haar Dienst aan de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, noch voor enige andere weergave die niet aan de verwachtingen van de Opdrachtgever voldoet, wanneer deze gebrekkige weergave te wijten is aan de webbrowser. INTERDRAFT is afhankelijk van de goede werking van externe webbrowsers (Safari, Firefox, Opera, Chrome, etc.), opdat de weergave van de website of webshop conform de verwachtingen van de Opdrachtgever is.
7. INTERDRAFT geeft geen garanties omtrent de beschikbaarheid van enige website of webshop die via haar Dienst aan de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. De Opdrachtgever is als enige verantwoordelijk voor de bruikbaarheid van het apparaat waarop hij de website of webshop wenst weer te geven. INTERDRAFT kan in geen geval aansprakelijk zijn voor de slechte werking of downtime van de internetverbinding van de Opdrachtgever.
8. INTERDRAFT draagt geen verantwoordelijkheid voor de onjuiste of onvolledige weergave van enige kleuren, afbeeldingen, logo’s, video’s, etc. die via haar Dienst op de website of webshop van de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, noch voor enige andere weergave die niet aan de verwachtingen van de Opdrachtgever voldoet, wanneer deze gebrekkige weergave te wijten is aan de eigenschappen van het apparaat waarop de Opdrachtgever de website of webshop wenst weer te geven (waaronder, doch niet beperkt tot: onvoldoende resolutie).

Vertrouwelijkheid
1. INTERDRAFT en de Opdrachtgever bevestigen dat elke vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt ten gevolge van de overeenkomst te allen tijde vertrouwelijk blijft. Vertrouwelijke informatie is de informatie die schriftelijk en/of mondeling is medegedeeld aan de andere partij en welke duidelijk aangeduid is als vertrouwelijk of als informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd moet worden. Elke inbreuk op de vertrouwelijkheid brengt de aansprakelijkheid van de inbreuk makende partij in het gedrang. Deze inbreuk makende partij heeft eveneens de verplichting om de andere partij te vrijwaren van elke schade die het gevolg is van de inbreuk, inclusief het nemen van verdere (buiten)gerechtelijke stappen.
2. In het bijzonder wijzen partijen uitdrukkelijk op het feit dat ook de informatie die voorafgaand aan het contract medegedeeld werd tussen partijen (tijdens onder meer, maar niet beperkt tot, een pitch) tevens vertrouwelijke informatie uitmaakt.
Afwerving
Het is de Opdrachtgever verboden om gedurende de duur van de samenwerking met INTERDRAFT, evenals gedurende vierentwintig (24) maanden na het einde van deze samenwerking, direct of indirect te contracteren met een aangestelde van INTERDRAFT. De schade die INTERDRAFT lijdt bij overtreding van deze bepaling wordt contractueel vastgelegd op de totale bruto vergoeding, exclusief patronale lasten van de afgeworven aangestelde, gedurende een periode van twaalf (12) maanden voorafgaand aan de afwerving, onverminderd het recht van INTERDRAFT om alle daarboven geleden schade te bewijzen en te vorderen.
Bewijs
Zowel INTERDRAFT als de Opdrachtgever aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel.

Slotbepalingen
1. Alle overeenkomsten en geschillen met INTERDRAFT worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil omtrent de uitvoering van een overeenkomst zullen INTERDRAFT en de Opdrachtgever alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Indien het geschil toch wordt voortgezet, zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.
2. De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze voorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Wij hebben het voorrecht om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking. (Sub-)Titels in deze overeenkomst kennen een louter illustratieve waarde.
3. Wij kunnen onze rechten of plichten uit een overeenkomst te allen tijde overdragen of uitbesteden aan een dochteronderneming of een daartoe ingeschakelde derde partij. Dit kan zonder de instemming van de Opdrachtgever en zonder enige schadevergoeding. De derde partij zal volledig instaan voor de verdere uitvoering van de overeenkomst.

© 2017 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom (http://www.ictrecht.be). Op de aangeboden informatie (algemene voorwaarden, privacy statement en disclaimer) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.

Denk eraan om uw facturen tijdig te betalen binnen de betalingstermijn. Als niet tijdig betaald u bij eerste herinnering €12,50. De tweede herinnering bedraagt €25,00 en bij de deze herinnering betaald u €50,00 +30% van het volledige originele factuur.

Heeft u nog vragen of opmerkingen kan u die sturen naar info@interdraft.be of u kan ons telefonisch contacteren op het nummer +324 72 130 174

Download het GRATIS E-book 'Ondernemen op Facebook'

Download het GRATIS E-book 'Ondernemen op Facebook'

Wij sturen geen spam want daar houden wij niet van!

Bedankt voor het downloaden en veel lees plezier!

Share This
× Chat met ons